Historisch Onderzoek

Kwartetspel historische kaarten De Nederlanden

Meerdere tochten langs het Canal de Bourgogne waren de aanleiding voor De Ley zich te verdiepen in de streek en in het verlengde daarvan in de geschiedenis van het Bourgondische Rijk in de context van de geschiedenis van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Het kwartet geeft stapsgewijs deze geschiedenis weer.

Historisch kwartetspel DE NEDERLANDEN - HISTORISCH KWARTET
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden - Nederland en België
Kwartetspel - 12 series van 4 kaarten (totaal 48 kaarten)

1. 800 - 1000 Karel de Grote
2. 1100 - 1300 Het Duitse Rijk
3. 1300 - 1500 Bourgondiërs.
4. 1559 - 1648 Karel V - Filips II
5. 1555 - 1648 80 jarige oorlog
6. 1579 - 1598 Parma - Maurits
7. 1660 - 1720 Lodewijk XIV
8. 1715 - 1785 Frederik de Grote
9. 1798 - 1806 Bataafse Republiek
10. 1806 - 1810 Koninkrijk Holland
11. 1814 - 1839 Koninkrijk der Nederlanden
12. 1815 - 1914 Europa


Geschiedenis van België en Nederland, waarop het kwartet o.a. is gebaseerd

Historisch kwartetspelDe oude volken die onze streken bewoonden werden bij de volksverhuizing door de Franken enz, vernietigd of opgeslorpt. Deze nieuwe volken namen het christendom aan en in hun gebied werden bisdommen opgericht. Bij de verdeling van Frankrijk te Verdun 843 ontstond Lotharingen dat in 959 in Opper en Neder-Lotharingen werd gesplitst. Dit laatste omvatte een groot deel der Nederlanden, en vormde, binnen het Duitse Rijk, een bestuurseenheid.

De Nederlanden bestonden in de Middeleeuwen uit verschillende staten en staatjes o.a. het Graafschap Vlaanderen , dat ten W. van de roden lijn (Kroon Vlaanderen) een leen was van de Franse Kroon. Vlaanderen ten O. van die lijn, (Rijks-Vlaanderen), het graafschap Holland en de hertogdommen Brabant, Gelre enz. waren vazalstaten van het Duitse Rijk. Daarbij kwamen nog het Sticht Utrecht en het prinsdom Luik.

In de Middeleeuwen hebben de kloosterorden der Benedictijnen veel bijgedragen tot de ontginning en beschaving van onze gewesten. De nijverheid vooral textielindustie, was het bloeiendst in Vlaanderen en Brabant, minder in het Noorden, waar men meer Hanzesteden had. Uit dynamisch belang trachtten de Franse Bourgondiërs een rijk te stichten in de Nederlanden. De zuidgrens der nieuwe Nederlandse bisdommen in 1559 viel bijna geheel samen met de taalgrens.

Het verzet der Nederlanden tegen Spanje leidde tot de Tachtigjarige Oorlog ( 1568-1648). De Watergeuzen in Holland en Zeeland begonnen de opstand en weldra volgden de andere gewesten. Parma veroverde de Zuidelijke Nederlanden en de oostheft van de Noordelijke; Maurits van Oranje herwon deze laatste. De strijd werd beslist door de erkenning van de onafhankelijke Republiek der Verenigde Nederlanden bij de Vrede van Munster 1648.

Sedert de 16de eeuw drong Frankrijk meer en meer in de Nederlanden door. Frans-Vlaanderen
Werd onder Lodewijk XIV, de rest van de Zuidelijke Nederlanden 1795 bij Frankrijk ingelijfd.
Datzelfde jaar werd de Bataafse Republiek in het Noorden gevestigd, door Napoleon in Koninkrijk Holland herschapen, en 1810 eveneens bij Frankrijk ingelijfd. Na Napoleons val herenigde het Congres van Wenen 1815 Noord en Zuid tot het Koninkrijk der Nederlanden, waarvan zich België in 1830 afscheidde.